Menu główne
Sierpień 2021
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Programy
SKS Program bezpieczne wakacje Program "Szklanka mleka" Program "OWOCE W SZKOLE" Program "MAŁY MISTRZ" Program "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" Program "LEPSZA SZKOŁA"  

Rekrutacja-klasa pierwsza

Lista dzieci przyjętych do pierwszej klasy szkoły podstawowej

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Uchwała Rady Gminy Smołdzino nr XLII/252/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino,
 • Statut Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie
 • 1
 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
  w Smołdzinie uczniowie przyjmowani są:
 • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 • na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne.
 1. Przyjęcie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
 2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) w sekretariacie szkoły.
 3. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym kończą 7 lat.
 4. Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2014), zgodnie z wolą rodziców, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym (w roku szkolnym 2018/2019) albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 5. Wniosek, o którym mowa w punkcie 4, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2020/2021.
 6. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności zapisania dziecka do klasy pierwszej w terminie od 01 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r., zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń (naprzeciw głównego wejścia szkoły) oraz na stronie internetowej szkoły.
 • 2
 1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XLII/252/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. , tj.:
  1. kandydat uczęszczał do Gminnego Przedszkola (oddział „0”) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie- 10 pkt
  2. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata- 10 pkt
  3. Rodzice kandydata są zatrudnieni na terenie Gminy Smołdzino- 7 pkt
  4. krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują na terenie Gminy Smołdzino- 5 pkt

Suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest złożenie przez rodzica (prawnego opiekuna) pisemnego wniosku o przyjęcie do szkoły – wniosek składa się w terminie od 02 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 w sekretariacie szkoły. Termin postępowania rekrutacyjnego określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 08 stycznia 2020 r.
 • 3
 1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
 2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

– wicedyrektor szkoły,

– pedagog szkolny,

– nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w liczbie 3

 1. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w  klasie.
 4. Przy dokonywaniu przydziału uczniów do poszczególnych oddziałów mogą mieć także znaczenie dowozy dzieci do placówki szkolnej.
 5. Klasy pierwsze nie mogą liczyć więcej niż 25 osób.
 6. Przydziału wychowawców klas dokonuje Dyrektor szkoły.
 • 4
 1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych nastąpi 12 maja 2020 r. poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń (naprzeciw głównego wejścia szkoły) oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy podaje się rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na spotkaniu informacyjnym w dniu 16 czerwca 2020 r.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.
 • 5
 1. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna, a jej zmiana może nastąpić tylko
  w uzasadnionych przypadkach.
 2. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje Dyrektor szkoły.

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie zostaje wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 13 lutego 2020 r.

zasady przyjmowania- Poza obwodem

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

zasady przyjmowania-z obwodu

wniosek- z obwodu

Wniosek o przyjęcie do SP spoza rejonu