Menu główne
wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Programy
SKS Program bezpieczne wakacje Program "Szklanka mleka" Program "OWOCE W SZKOLE" Program "MAŁY MISTRZ" Program "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" Program "LEPSZA SZKOŁA"  

Zasady zdalnego nauczania obowiązujące od 29 listopada 2021 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 42/2021

Zdalne nauczanie-obowiązujące zasady w Szkole Podstawowej w Smołdzinie

 od 29 listopada 2021 r.

 1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.
 2. Podczas trwania nauczania zdalnego ważne jest zachowanie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i rodziców. Należy uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników: nauczycieli oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać o zasadach równego dostępu i równego traktowania; przestrzegać zasad cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, uczniów i nauczycieli.
 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
 2. Monitorowanie frekwencji uczniów podczas zajęć z danego przedmiotu należy do nauczyciela prowadzącego ten przedmiot. W przypadku problemów wychowawca wspiera danego nauczyciela.
 3. W przypadku przesyłania materiałów potwierdzenie przez ucznia ich odbioru (a przez rodzica w klasach I-III) od nauczycieli uczących jest jednoznaczne z obecnością dziecka na zajęciach danego dnia. Odebranie materiałów w późniejszym terminie jest możliwe w wyjątkowych przypadkach po uprzednim zgłoszeniu rodzica.
 4. Zajęcia w czasie nauki na odległość mogą być realizowane w formie:
 • spotkań on-line z możliwością prowadzenia w wymiarze od 30 do 45 minut;
 • przesyłania materiałów (notatek, testów, wskazań do samodzielnej pracy, materiałów video, zadań domowych itp.) za pośrednictwem e-dziennika;
 • kompilacji obu form.
 1. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja za pomocą dziennika elektronicznego Librus oraz za pośrednictwem Google Suite. Wybór należy do nauczyciela.
 2. Każdy uczeń klas I-VIII ma konto Google i zarejestrowany nowy adres Gmail przekazany przez szkołę.
 3. Nauczanie zdalne będzie odbywało się według tygodniowego rozkładu zajęć.
 4. Uczeń klas I-VIII ma obowiązek być obecnym na zajęciach według planu lekcji (w konkretnych godzinach).
 5. Uczeń ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w lekcjach on-line (np. poprzez kontakt głosowy- włączony mikrofon lub poprzez kontakt wzrokowy- włączona kamera).

Ustalenie przez nauczyciela obecności ucznia czy sprawdzenie jego aktywności na zajęciach on-line, a także wykonywanie przez ucznia poleceń czy wymiana informacji pomiędzy nim a nauczycielem – nie musi odbywać się poprzez obraz z kamery. Elementy prowadzenia zdalnych zajęć można realizować poprzez transmisję audio – głosu ucznia, i nie ma potrzeby posługiwania się transmisją wideo – poprzez włączoną kamerę.

12. Nauczyciel, który będzie chciał przeprowadzić zajęcia on-line będzie minimum dzień wcześniej informował ucznia o takiej formie kontaktu (poprzez Terminarz w dzienniku Librus).

13. W przypadku braku łączenia on-line nauczyciel uczący w danym dniu wysyła materiały z danego przedmiotu wg planu lekcji.

14. Zdalne nauczanie nie może jednak polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez uczniów.

15. Tygodniowy rozkład zajęć zdalnego nauczania oddziału będzie uwzględniał wszystkie obowiązkowe zajęcia w ilości zgodnej z planem nauczania.

16. Nauczyciel wspomagający należy do zespołu danego oddziału na nauczanym przedmiocie. Podczas sesji, w czasie przeznaczonym na indywidualną pracę ucznia, utrzymuje połączenie ze swoim uczniem.

17. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i ramowym planem nauczania,

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego),

d) przystosowane do efektywności pracy w domu, bez przeliczania godzin lekcyjnych na czas, jaki uczniowie powinni spędzić w domu nad danym przedmiotem (45 minut lekcji w szkole, a 45 minut w domu to całkiem co innego. Specyfika zajęć szkolnych, które odbywają się w grupie, sprawia, że inna jest na nich efektywność pracy).

e) tak dobrane, aby uwzględnić naprzemienne korzystanie z komputera i „tradycyjnych” narzędzi, jak zeszyt czy podręcznik.

 1. W przypadku, gdy zaistnieje problem skorzystania z przesyłanych materiałów edukacyjnych, nauczyciel ma obowiązek przygotować dla ucznia alternatywę w innej formie, np. w wersji papierowej. W takiej sytuacji rodzic ma obowiązek odebrania tych materiałów ze szkoły.
 2. W przypadku zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych itp.) nauczanie zdalne będzie odbywało się według tygodniowego rozkładu zajęć.
 3. Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadającego opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów.
 4. Pedagog szkolny koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami dzieci objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.
 5. Zarówno rodzic, jak i uczeń może kontaktować się z wychowawcami bądź nauczycielami każdego dnia roboczego poprzez dziennik Librus lub inny wskazany przez nauczyciela sposób.
 6. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny Librus lub poprzez komunikaty na stronie internetowej szkoły.