Menu główne
wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Programy
SKS Program bezpieczne wakacje Program "Szklanka mleka" Program "OWOCE W SZKOLE" Program "MAŁY MISTRZ" Program "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" Program "LEPSZA SZKOŁA"  

Roczny program rozwoju szkoły

dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie

na rok szkolny 2017/2018

 

Program opracowano na podstawie:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),
 • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.191 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru       pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r.  1270),
 • Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych,
 • Wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego,
 • Program rozwoju szkoły na lata 2013-2018.
 • Ustawa z 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017r.poz.60 i 949)- kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

 

Misja szkoły:

Rozwijanie talentów, możliwości i zainteresowań uczniów.

Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdemu pomagamy, by osiągnął sukces.

 

Cele strategiczne szkoły:

 • wyrównanie szans edukacyjnych
 • tworzenie warunków dla podnoszenia jakości pracy szkoły
 • bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych i internetu
 • wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
 • podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, i informatycznej
 • podnoszenie jakości edukacji włączającej
 • wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
 • realizacja doradztwa zawodowego

 

KSZTAŁCENIE

L.p.

Zadania

Termin

Osoba odpowiedzialna

Zadanie: Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych.

1. Przeprowadzenie próbnego  egzaminu gimnazjalnego dla klasy trzeciej gimnazjum. listopad/styczeń wicedyrektor, Zespół Nadzorujący
2. Dokonanie analizy wyników próbnego  egzaminu gimnazjalnego dla klasy trzeciej gimnazjum. styczeń / luty Dyrektor, zespoły przedmiotowe
3. Przeprowadzenie wewnętrznych egzaminów w klasie VI kwiecień wicedyrektor, Zespół Nadzorujący
4. Przeprowadzenie wstępnych diagnoz dla klasy IV wrzesień nauczyciele
5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych. cały rok nauczyciele
6. Organizacja zajęć wyrównawczych oraz konsultacji indywidualnych. cały rok nauczyciele
7. Wspieranie i motywacja uczniów w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności. Zwrócenie uwagi na umiejętności  matematyczne, przyrodnicze i informatyczne. cały rok nauczyciele
Zadanie: Doskonalenie procesu lekcyjnego.
1. Tworzenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu Podręczników maj Dyrektor, nauczyciele, zespoły przedmiotowe
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I, IV I VII. cały rok nauczyciele
3. Wzbogacanie procesu dydaktycznego poprzez stosowanie technologii informatycznej. cały rok, wybrane lekcje nauczyciele
4. Stosowanie ciekawych, aktywizujących metod pracy na zajęciach oraz metod wspierających poprawę jakości edukacji włączającej. cały rok nauczyciele
Zadanie: Podnoszenie wyników w nauce.
1. Motywowanie uczniów w celu podniesienia wyników kształcenia ogólnego, a w szczególności edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. cały rok nauczyciele
2. Rozpoznawanie potrzeb uczniów i wyrównywanie  braków na  zajęciach wyrównawczych. cały rok nauczyciele/świetlica
3. Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia, zwrócenie szczególnej uwagi na zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. cały rok nauczyciele, pedagog, świetlica
4. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem cały rok nauczyciele, świetlica
5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, rozwijanie samodzielnego poszukiwania informacji oraz wykorzystania w tym celu technologii informacyjnej. cały rok nauczyciele
6. Organizacja zajęć specjalistycznych (rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych) cały rok przydzieleni nauczyciele
7. Organizacja szkolnego etapu konkursów przedmiotowych i zachęcanie uczniów do udziału w nich. wrzesień / styczeń nauczyciele
8. Badanie i analiza efektywności nauczania. cały rok powołany zespół

Zadanie: Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły.

1. Popularyzowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez naszą szkołę

 

cały rok nauczyciele i  organizatorzy konkursów
2. Organizowanie spotkań z ciekawymi osobami z kręgu kultury i sportu oraz spotkań o tematyce profilaktycznej.

 

kilka razy w roku nauczyciele bibliotekarze,

pedagog szkolny

nauczyciele

3. Kontynuacja zadań projektu: Mały mistrz dla klas III SP. cały rok Dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawcy
4. Organizowanie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów na warsztaty, zajęcia, pokazy. cały rok wychowawcy, nauczyciele
5. Organizacja spotkań w ramach zajęć z doradztwa zawodowego Cały rok Pedagog szkolny
6. Realizacja  w szkole podstawowej projektu “Przyjaciele zwierząt” – edycja 2017 przy współpracy ze słupskim oddziałem Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa. październik /  listopad E. Sokołowska
7. Wdrażanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. cały rok nauczyciele bibliotekarze
8. Ciąg dalszy innowacji pedagogicznej z zajęć komputerowych dla klasy V cały rok p. Iwona Makowska
9. Dzień bezpiecznego internetu luty biblioteka, świetlica

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

L.p. Działania Termin Osoba odpowiedzialna
Zadanie: Organizacja nadzoru pedagogicznego
1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 i przedstawienie go Radzie Pedagogicznej. wrzesień Dyrektor
2. Wybranie obszaru dla ewaluacji

wewnętrznej i realizacja postawionych zadań.

wrzesień / cały rok Dyrektor, zespół ewaluacyjny
3. Sporządzenie raportu z ewaluacji

wewnętrznej i przedstawienie go Radzie Pedagogicznej

sierpień zespół ewaluacyjny
4. Sporządzenie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i przedstawienie go Radzie Pedagogicznej. sierpień Dyrektor, wicedyrektor
5. Nadzór nad prawidłową dokumentacją szkolną (m.in. statut szkoły, programy i plany nauczania, zestawy wymagań edukacyjnych, ZWO I PZO, wewnętrzne regulaminy) cały rok Dyrektor, wicedyrektor, powołane zespoły
6. Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania. cały rok Dyrektor, wicedyrektor
7. Nadzór nad prawidłową organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły. cały rok Dyrektor, pedagog
Zadanie: Rozwój zawodowy nauczycieli
1. Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli. wrzesień Dyrektor
2. Organizowanie rad szkoleniowych. według potrzeb Dyrektor, pedagog
3. Udział w kursach, szkoleniach , warsztatach w ramach podniesienia jakości pracy własnej. cały rok Wszyscy nauczyciele
4. Pomoc w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego. cały rok Dyrektor,

wicedyrektor

5. Współpraca nauczycieli w celu podniesienia jakości pracy szkoły. cały rok nauczyciele
6. Funkcjonowanie zespołów przedmiotowych. cały rok Dyrektor, zespoły przedmiotowe
Zadanie: Monitorowanie funkcjonowania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania
1. Dostosowanie WZO do nowych przepisów oświatowych. do 30 listopada 2017r. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, powołany zespół
2. Przygotowanie i realizacja zmian w systemie oceniania zachowania w klasch I-III SP- dodanie oceny dobrej. do 30 listopada 2017r. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, powołany zespół
3. Zapoznanie uczniów i ich rodziców z WZO. wrzesień wychowawcy
4. Przeprowadzanie procesu oceniania

zgodnie z przyjętym WZO.

cały rok nauczyciele
Zadanie: Poprawa bazy i wyposażenia szkoły
1. Korzystanie z aktualnej bazy

(sale lekcyjne, boisko Orlik, sala

Gimnastyczna).

cały rok nauczyciele
2. Zakup pomocy dydaktycznych. w miarę możliwości finansowych Dyrektor
3. Dbałość o estetyczny wygląd sal i

sprzętów.

cały rok Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
4. Pozyskiwanie sojuszników, sponsorów. Współpraca z Radą Rodziców. cały rok Dyrektor
5. Zakup programu -dziennik elektroniczny. w miarę możliwości finansowych Dyrektor
6. Prace remontowe na terenie szkoły w miarę możliwości finansowych Dyrektor
Zadanie: Pozyskiwanie środków zewnętrznych do realizacji projektów i programów edukacyjnych
1. Pozyskiwanie środków na prowadzenie zajęć bibliotecznych, sportowych, profilaktycznych lub innych z Gminnej Komisji do Spraw  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. cały rok koordynatorzy projektów i programów (biblioteka, uczniowski klub sportowy, pedagog, nauczyciel plastyki)
2. Udział w  Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa oraz poszerzanie księgozbioru biblioteki szkolnej w jego ramach. cały rok nauczyciele bibliotekarze
3. Pozyskiwanie sponsorów nagród w

konkursach, sponsorów wycieczek.

cały rok nauczyciele
4. Pozyskiwanie sponsorów na przeprowadzenie prac remontowych na terenie szkoły. cały rok Dyrektor, wicedyrektor
Zadanie: Zapewnienie sprawnego przepływu informacji.
1. Doskonalenie przekazywania informacji rodzicom. wrzesień, cały rok Dyrektor, wychowawcy
2. Doskonalenie przekazywania informacji nauczycielom. cały rok Dyrektor, wicedyrektor
3. Rozwijanie systemu przekazywania informacji uczniom:

– udostępnianie na holach planu lekcji,regulaminów i zasad oceniania

– umieszczanie bieżących komunikatów, regulaminów i informacji na stronie internetowej szkoły.

cały rok Wicedyrektor, wychowawcy
Zadanie: Promowanie korzystnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
1. Zbieranie i przekazywanie materiałów na stronę internetową szkoły. cały rok nauczyciele
2. Dbałość o właściwą prezentację osiągnięć uczniów:

– aktualizowanie na bieżąco strony internetowej o informacje dotyczące konkursów i ich wyników,

– aktualizowanie informacji na tablicach znajdujących się w korytarzach szkoły,

– prezentowanie osiągnięć uczniów poprzez aktualizację wystawy z dyplomami oraz osiągnięć sportowych uczniów w gablocie z pucharami,

– częsta zmiana prezentowanych na korytarzu prac plastycznych uczniów,

 

cały rok Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele
3. Monitorowanie losów absolwentów Cały rok  I. Marszeniuk,

M. Kopiniak

4. Inicjowanie i organizowanie przez szkołę konkursów, zawodów, imprez lokalnych i regionalnych oraz zaangażowanie uczniów naszej szkoły w inne działania na terenie gminy. cały rok nauczyciele
5. Stały kontakt z lokalną prasą. Promowanie osiągnięć placówki poprzez publikacje osiągnięć jej uczniów i nauczycieli zamieszczane w mediach. cały rok I. Marszeniuk
6. Prowadzenie kroniki szkoły. cały rok świetlica szkolna
7. Organizowanie spotkań rekrutacyjnych

oraz zajęć otwartych  dla

zainteresowanych.

raz w roku Dyrektor, nauczyciele
8. Współpraca z innymi jednostkami w gminie i powiecie:

•                   SPN,

•                   WORD,

•                   Muzeum Pomorza Środkowego (Skansen w Klukach),

•                   Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

•                   klub sportowy,

•                   stowarzyszenia,

•                   CIS,

•                   ZHP itp.

cały rok Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

 

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

 

L.p. Działania Termin Osoba odpowiedzialna
Zadanie: Kultywowanie tradycji szkoły.
1. Organizowanie imprez szkolnych i klasowyh

 

według kalendarza imprez i planów pracy wychowawców klas wyznaczeni nauczyciele, samorząd i parlament uczniowski
2. Organizowanie apeli. według kalendarza imprez wyznaczeni nauczyciele
Zadanie: Rozwijanie samorządności i praworządności.
1. Powołanie samorządów klasowych. wrzesień wychowawcy
2. Wybory władz Samorządu i Parlamentu Uczniowskiego według przyjętej ordynacji październik opiekunowie
3. Prowadzenie akcji zarobkowej na rzecz szkoły:

•                   sprzedaż ciasta na zebraniach rodziców,

•                   sprzedaż własnoręcznie zrobionych kart okolicznościowych, ozdób świątecznych i biżuterii,

•                   sprzedaż gazet.

cały rok opiekunowie
4. Włączanie uczniów do prac na rzecz klasy i szkoły:

•                   dbanie o estetykę i porządek w klasie i szkole,

•                   wykonywanie gazetek ściennych,

•                   opieka nad roślinami ozdobnymi.

cały rok wychowawcy, świetlica, pedagog
5. Organizacja imprez, konkursów i dyskotek na wniosek SU i PU. cały rok opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele
Zadanie: Współpraca z domem rodzinnym i środowiskiem.
1. Organizowanie spotkań dla rodziców:

•                   zebrania ogólne,

•                   dni otwartej szkoły,

•                   Dzień Matki, Dzień Babci, Dziadka.

cały rok Dyrektor, wychowawcy
2. Włączanie rodziców do pracy na rzecz szkoły cały rok Dyrektor, wychowawcy
3. Wybory nowych Trójek Klasowych i zarządu Rady Rodziców. wrzesień Dyrektor, wychowawcy
4. Współpraca z Radą Rodziców. cały rok Dyrektor
5. Pedagogizacja rodziców. cały rok pedagog, wychowawcy
6. Poznawanie warunków domowych ucznia.   pedagog, wychowawcy
7. Wspołpraca z instytucjami i osobami wspierającymi środowisko rodzinne ucznia Cały rok pedagog, wychowawcy
Zadanie: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie. Profilaktyka
1. Przeprowadzanie pogadanek i lekcji wychowawczych na temat prawidłowego zachowania uczniów i respektowania norm społecznych. cały rok Wychowawcy

świetlica

pedagog

2. Monitorowanie dyżurów nauczycielskich

oraz dostosowywanie ich do planu zajęć

i obszarów newralgicznych w zakresie

bezpieczeństwa.

cały rok wicedyrektor
3. Przeprowadzenie próbnych alarmów    p-poż, ewakuacji i ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy.   Dyrektor, nauczyciele
4. Badania lekarskie, sporządzanie bilansu zdrowia, ocena stanu higienicznego ucznia. wrzesień higienistka szkolna
5. Propagowanie zdrowego trybu życia. cały rok higienistka, wychowawcy, świetlica szkolna
6. Przeciwdziałanie zagrożeniom uzależnienia od nikotyny, alkoholu czy narkotyków a także zagrożeniom współczesnego świata- prelekcje, filmy, pogadanki. cały rok nauczyciel biologii,

higienistka,

pedagog, wychowawcy,

biblioteka szkolna, świetlica szkolna

7. Wdrażanie programów o tematyce zdrowego ożywianiamiedzy innymi “Szkoła z witaminą”. cały rok Dyrektor, wychowawcy
8. Realizacja zajęć wychowania komunikacyjnego cały rok Nauczyciel wychowania komunikacyjnego
9. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, spotkanie z policjantem, pogadanki na temat „bezpieczna droga do szkoły”. Konkurs o ruchu drogowym cały rok Pedagog, świetlica, biblioteka, wychowawcy
10. Zachowanie bezpieczeństwa podczas czasu waolnego, w trakcie ferii i wakacji. cały rok wychowawcy, świetlica
11. Bezpieczeństwo w sieci i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych i internetu. Cały rok Wychowawcy, świetlica, biblioteka, pedagog
Zadanie: Kształtowanie u uczniów pożądanych postaw i wychowanie do wartości
1. Kształtowanie u uczniów prawidłowych postaw  i wychowanie do wartości. Cały rok nauczyciele, wychowawcy, historycy
2. Prowadzenie akcji charytatywnych (zbiórki nakrętek, znaczków itp.)- pomoc potrzebującym- akcja charytatywna “Kawałek serca”. cały rok pedagog, świetlica, organizatorzy akcji
3. Organizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt wiosna E. Sokołowska
4. Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Świata”. wrzesień nauczyciel biologii, wychowawcy
5. Udział w konkursach ekologicznych oraz pomoc przy ich organizacji.

Szkolna zbiórka puszek i surowców wtórnych.

 

cały rok nauczyciele biologii i przyrody
6. Kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego poprzez:

•                   upowszechnianie czytelnictwa i kompetencji czytelniczych,

•                   koła zainteresowań,

•                   popularyzację sportu,

•                   wycieczki turystyczno – krajoznawcze,

•                   biwaki,

•                   wyjazdy do kina, teatru, muzeum,

•                   konkursy, akcje, spotkania itp.

cały rok nauczyciele
7. Kształtowanie pozytywnych postaw i norm społecznych wobec problemu niepełnosprawności. cały rok wychowawcy, świetlica, pedagog
Zadanie: Doradztwo zawodowe
1. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej oraz doradcą zawodowym. maj pedagog, wychowawca
2. Pomoc w wyborze szkoły (gazetki, ulotki itp.) maj – czerwiec pedagog, wychowawca
3. Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. maj – czerwiec Dyrektor, pedagog
4. Udział uczniów klasy III gimnazjum w targach edukacyjnych. wiosna pedagog

 

podpis dyrektora szkoły

 

 

    Opracował zespół w składzie:

 • Ewa Sokołowska
 • Małgorzata Spychalska
 • Blanka Dzierzba