Menu główne
Lipiec 2018
P W Ś C P S N
« Cze    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Programy
SKS Program bezpieczne wakacje Program "Szklanka mleka" Program "OWOCE W SZKOLE" Program "MAŁY MISTRZ" Program "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" Program "LEPSZA SZKOŁA"  

Program wychowawczy

Gminnego Przedszkola w Smołdzinie na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy przedszkola ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby całej społeczności przedszkolnej: dzieci, pracowników, rodziców oraz środowiska. Integruje pracowników w realizacji celów wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych. Jest niezbędnym, dokumentem kierującym procesy wychowawcze na właściwe tory ,przy uwzględnieniu potrzeb możliwości całej   społeczności przedszkolnej.

Z programem wychodzimy naprzeciw problemom wychowawczym, wynikającym przede wszystkim z niewłaściwych oddziaływań w stosunku do dzieci oraz narastających konfliktów i agresji we współczesnym świecie. Program ma również na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu, aby nasze dzieci w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne i empatyczne o zakorzenionych strukturach moralnych.

Podstawa prawna:

1.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

2.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

3.Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z póżn.zm.)

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z 2009r.Nr 4.poz.17)

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08.06.2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz.U.Nr 89.poz.730)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, odziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcję opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Cele programu

Cele główne:

  1. Nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  2. Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
  3. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
  4. Wyposażenie dzieci w umiejętności pozwalające na ocenę sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dziecka.

Cele szczegółowe:

-nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom

-ukształtowanie wrażliwości moralnej, właściwych postaw moralnych,

-zaciśnięcie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym

-rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności

Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

-uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów

-rozumienie potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu przedszkola i środowiska

-nabywanie umiejętności, dbanie o dobre samopoczucie i zdrowie swoje i innych

-kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

-kształtowanie umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

-wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

-wspomaganie rozwoju mowy dzieci

-wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

-wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

-wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

Zadania główne planu

Bądź kulturalny i koleżeński

1.Używanie form grzecznościowych:

„proszę”, „ przepraszam”, „dziękuje”

2.Okazywanie szacunku dorosłym

3.Kulturalne zachowanie się w trakcie powitań i pożegnań

4.Słuchanie innych, gdy mówią, dzielenia się wrażeniami, kiedy inni słuchają

5.Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

6.Przyzwyczajanie do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania porządku w przedszkolu i jego najbliższym otoczeniu

7.Wdrażanie do zgodnej zabawy z kolegami, nie wyrządzanie nikomu krzywdy

8.Umiejętność dzielenia się z innymi.

9.Okazywanie pomocy dzieciom słabszym, młodszym i mniej sprawnym

Kontroluj swoje zachowanie

1.Umiejętność porozumiewania się umiarkowanym głosem

2.Przestrzeganie określonych norm i reguł życia w grupie, zasady bezpieczeństwa

3.Właściwe zachowanie się dzieci w stosunku do innych (nie stosowanie obraźliwych słów)

4.Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych

5.Umiejętność właściwego przyjmowania pochwał i krytyki

6.Umiejętność wyrażania swoich uczuć w sposób zrozumiały dla innych

Dbaj o swoje bezpieczeństwo i zdrowie

1.Zaznajomienie dzieci z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu , na spacerach i wycieczkach (np. zasady ruchu drogowego)

2.Umiejętność unikania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacjach trudnych

3.Znajomość profilaktyki  prozdrowotnej

4.Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych

5.Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza: pediatry, stomatologa

Poznaj swoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe

1.Wzbogacanie wiedzy poprzez przekazywanie ciekawostek i interesujących historii, legend związanych z tradycjami rodzinnymi i regionalnymi.

2.Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych.

3.Poznawanie pracy zawodowej rodziców i dziadków oraz zawodów ważnych dla społeczeństwa: strażak, policjant, lekarz, nauczyciel.

4.Uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej: jesteśmy Polakami, mówimy po polsku.

Spodziewane efekty

Ukształtowanie pokolenia empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych. Dzieci rozumieją potrzebę poszanowania cudzej własności. Znają i cenią wartości moralne, znają swoje prawa i obowiązki. Posiadają umiejętność współżycia w społeczeństwie zgodnie z przyjętymi normami. Dzieci są tolerancyjne, szanują odmienność i indywidualność innych ludzi, znają dobre maniery i stosują je w życiu codziennym. Rozumieją potrzebę stosowania się do zasad bezpieczeństwa i posiadają umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów. Znają podstawy zdrowego stylu życia i się do nich stosują.

Poprzez treści zawarte w programie wychowawczym stymulujemy u dzieci rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i społeczny. Kształtujemy postawy moralne, poczucie sensu  i wartości życia, tożsamości narodowej, wartości uniwersalnych i uczymy rozróżniać dobro od zła. Propagujemy wzorce i normy zachowań społecznie akceptowalnych. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron. Przeciwdziałamy zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, podejmujemy współpracę z rodziną w celu ujednolicenia odziaływań wychowawczych. Celem programu wychowawczego jest świadome wprowadzenie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnie warunków do pełnego rozwoju każdego wychowanka, poprawy jakości pracy wychowawczej oraz uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie.

 

Opracowała: Małgorzata Szmidtka