Menu główne
Lipiec 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Programy
SKS Program bezpieczne wakacje Program "Szklanka mleka" Program "OWOCE W SZKOLE" Program "MAŁY MISTRZ" Program "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" Program "LEPSZA SZKOŁA"  

Program wychowawczo – profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

W SMOŁDZINIE

Opracowany na rok szkolny 2019/2020

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 13.09.2019r.

 

Smołdzino, wrzesień 2019r.

 

PODSTAWA PRAWNA           

Program Wychowawczo-Profilaktyczny kieruje się zasadami zawartymi w:

 • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych
 • Karcie Nauczyciela
 • Konwencji Praw Dziecka
 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 • Programach narodowych i krajowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wstęp:

Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.

Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości oraz wspieranie dziecka w rozwoju, ukierunkowane na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Razem tworzą integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, wynikające z przeprowadzonej przez szkołę diagnozy potrzeb i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej oraz przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku szkolnego ewaluacji.

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Celem działalności szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno-wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata. Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli- Uczniów- Rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej. Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi działania szkoły:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Posterunek Policji w Gardnie Wielkiej

Sąd i kuratorzy sądowi

Ośrodek Zdrowia w Smołdzinie

Urząd Gminy w Smołdzinie

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochotnicza Straż Pożarna

Parafia w Gardnie Wielkiej

Parafia w Smołdzinie

GOK w Smołdzinie

Słowiński Park Narodowy

Sołectwo w Smołdzińskim Lesie

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku

Uniwersytet Gdański

Schronisko dla zwierząt w Słupsku

 1. WIZJA ABSOLWENTA:

Chcemy, by nasz absolwent:

1.  Miał uporządkowany system wartości.

2.  Umiał współpracować w grupie.

3.  Wierzył w swoje możliwości i zdolności.

4.  Był samodzielny, uczciwy, tolerancyjny, odpowiedzialny, twórczy,

wrażliwy na cierpienie innych.

5.  Znał swoje słabe i mocne strony.

6.  Dbał o zdrowie własne i innych.

7. Doceniał wartość rodziny i swoje w niej miejsce.

8. Był wyposażony w rzetelną wiedzę, pozwalającą mu na

kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu.

9. Potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy.

10. Umiejętnie korzystał z komputera i technik informacyjnych.

11. Rozumiał potrzebę pielęgnowania tradycji i kultury regionalnej

i narodowej.

III. GŁÓWNE CELE I ZADANIA WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, wychowanie do wartości, kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

3. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie zdrowego stylu życia. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

4. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność ucznia. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

IV. REALIZOWANE PROGRAMY, PODEJMOWANE AKCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO –  PROFILAKTYCZNYM

1. Realizacja Programu „Bezpieczna szkoła”, ,,Przyjaciele zwierząt”, ,,Niepodległa”, „Program zajęć bibliotecznych powiązanych z profilaktyką uzależnień”.

2. Akcje: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Podaj łapę”, „Nie ćpa 2019- nie piję, nie palę, nie ćpam”, Zbiórka surowców wtórnych.

3. Programy edukacyjne „Trzymaj formę”, „Młodzież zapobiega pożarom”, Wychowanie przez czytanie kl. V-VII”

4. Programy edukacji antynikotynowej pt. „Nie pal przy mnie proszę,” Bieg po zdrowie”, „Światowy dzień rzucania palenia tytoniu”

5. Udział szkoły w programie: „Program dla szkół (owoce w szkole szklanka mleka)”,

6. Realizacja projektu ,,Obcy atakują-młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne” oraz „Eko-misja” i „Projekt policji dla uczniów kl. VI-VIII”

7. Konkursy profilaktyczne dla klas IV-VIII.

8. Innowacja pedagogiczna „Czytanie jak kodowanie”

9. Realizowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem.

V. USTRUKTURALIZOWANE TREŚCI WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE DLA WYCHOWAWCÓW KLAS:

Klasy I – III

OBSZAR ZADANIA
Zdrowie – edukacja zdrowotna zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych,

-bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

Klasy IV- VIII

Obszary Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Kl. VIII
Zdrowie – edukacja zdrowotna Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości.

Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.

Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko i długoterminowych.

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności.

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.

Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat)

Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

Rozwijanie potrzeby cią- głego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności Popularyzowanie

alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości
Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

VI. ZALECENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI PROGRAMU:

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu.

Dyrektor szkoły:

stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,

dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

nadzoruje wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

dba o rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

– inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań  programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

nadzoruje realizację Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

Wychowawcy klas:

nawiązują indywidualną relację z każdym wychowankiem,

diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

rozpoznają potrzeby wychowawcze ucznia,

na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów;

podejmują działania integrujące zespół klasowy,

podejmują stałą współpracę z domem rodzinnym wychowanków, mającą na celu przede wszystkim dobro dziecka.

prowadzą szczegółową dokumentację dotyczącą zachowań , postaw i relacji społecznych ucznia,

współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o  specjalnych potrzebach edukacyjnych;

wspierają uczniów potrzebujących pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

dokonują ewaluacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły i przygotowują wnioski do dalszej pracy.

Pedagog szkolny:

prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości  psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb: prowadzi konsultacje dla nauczycieli i rodziców,  rozmowy wspierające dla uczniów w kryzysie emocjonalnym,

podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży, a szczególnie dotyczących przemocy i agresji w szkole, niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z Internetu, tolerancji wobec odmienności każdego człowieka, w tym osób z niepełnosprawnościami,

inicjuje i prowadzi działania mediacyjne oraz interwencyjne w sytuacjach kryzysowych: prowadzi rozmowy wspierające, współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a także policją i innymi organizacjami, których celem jest pomoc uczniowi i jego rodzinie,

pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów,

realizuje szczegółowe zadania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły,

współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas,

dokonuje ewaluacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły i przygotowuje wnioski do dalszej pracy.

Nauczyciele:

Wdrażają nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Rozwijają samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów

Czuwają nad przebiegiem procesu wychowania ucznia poprzez współpracę z wychowawcą klasy, dyrektorem i specjalistami.

Podejmują działania motywujące uczniów do nauki, ukazujące korzyści z promowania siebie poprzez osiąganie coraz lepszych wyników, walczą ze stereotypem, że „bycie dobrym na tle klasy, to wstyd”.

Realizują szczegółowe zadania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.

Stosują oddziaływania wychowawcze służąc uczniom własnym przykładem i działaniem.

Monitorują działania i wybory uczniów.

Okazują wsparcie i pomoc w realizacji indywidualnych zadań.

Wspomagają rozwój uczniów w aspekcie intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.

W codzienną pracę dydaktyczną włączają aspekt wychowawczy.

Reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów.

Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

Współpracują z rodzicami w podnoszeniu ich umiejętności społecznych i psychologicznych potrzebnych w prawidłowym wychowaniu dziecka.

Dokonują ewaluacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły i przygotowują wnioski do dalszej pracy.

Rodzice:

 • zapoznają się z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym szkoły,
 • zgłaszają własne propozycje,
 • współpracują z wychowawcą klasy i z innym nauczycielami uczącymi,
 • zobowiązani są do przestrzegania zasad w szkole.
 • biorą udział w zebraniach klasowych i szkolnych.
 • włączają się w życie klasy i szkoły.
 • udzielają pomocy swoim dzieciom w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
 • dbają o higienę osobistą dziecka,
 • systematycznie wdrażają dziecko do pełnienia określonych ról społecznych,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez swoje dzieci.
 • dokonują ewaluacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły i przygotowują wnioski do dalszej pracy.

VI. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI:

1.OBSZAR: RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposób realizacji
1. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 1. Rozwijanie samorządności uczniów.

2. Uczenie zasad demokracji.

3. Rozwijanie tolerancji wobec innych.

4. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych i starszych.

5. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

6. Podejmowanie działań motywujących uczniów do nauki, ukazujących korzyści
z promowania siebie poprzez osiąganie coraz lepszych wyników,

starać się walczyć ze stereotypem, że „bycie dobrym na tle klasy, to wstyd”.

6. Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji.

7. Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.

7. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych i imprez.

8. Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.

9. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.

10. Organizowanie czasu wolnego.

11. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

12. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.

Udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego.

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości.

Statut Szkoły, regulaminy

Realizacja projektów

Udział w lekcjach bibliotecznych, w konkursach, zawodach sportowych.

Prezentacja wyników konkursów na apelu, na gazetkach szkolnych, na stronie internetowej szkoły.

Imprezy integracyjne, uroczystości, wyjazdy itp.

Konkursy pięknego czytania w kl. I – III i IV- VII.

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci.

Spotkania z autorami książek.

II Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej 1.Budowanie systemu wartości.

2.Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupach rówieśniczych z naciskiem na rozwiązywanie sytuacji problemowych w sposób zgodny z zasadami kultury,

3. Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii,

4. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

5. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.

6. Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne i pozytywna komunikacja)

7.Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka (zwroty grzecznościowe), ubioru i wyglądu zgodnie z obowiązującymi zasadami,

8. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

oraz umiejętności dokonywania analizy własnego postępowania, trafnego wyboru wartości, norm oraz wzorów zachowań,

9. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.

10. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

11. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania osobistych i cudzych dóbr materialnych oraz mienia szkoły.

12. Przekazanie uczniom jak prawidłowo reagować w sytuacjach konfliktowych

oraz stosowania zasad asertywnego „nie” na przejawy niewłaściwych zachowań czy propozycji

13. Uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem.

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach, spotkaniach formacyjnych w parafiach.

Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe

zachowania i postawy w literaturze, historii, współczesności. Percepcja wartościowych filmów, sztuk teatralnych.

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne.

Działania mające na celu wykazanie troski o wygląd sal, otoczenia szkoły.

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach.

III Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych 1.Rozwijanie zdolności empatii oraz postaw podejmujących działania mające na celu pomoc słabszym i potrzebującym,

2. Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu

szacunku do zdania innych oraz umiejętności obrony własnego zdania

3. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego.

4.Przekazanie wiedzy na temat szkodliwego działania używek, narkotyków, również negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa.

Pogadanki na lekcjach lub prelekcje specjalistów.

Opieka pedagoga, współpraca z PPP, Sądem dla nieletnich, Policją.

IV. Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców 1. Zapoznanie rodziców z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym oraz z innymi prawnymi aktami szkoły.

2.Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów.

3. Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

4. Badanie opinii rodziców odnośnie skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych;

5. Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych: udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych;

współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka.

6. Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.

7. Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.

8. Organizowanie imprez dla dzieci i rodziców.

9. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy i pomoc Szkole w poprawianiu warunków pracy i nauki.

Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.

Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

Wychowawcy klas konsultują z rodzicami ich oczekiwania odnośnie pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Współpraca z Radą Rodziców.

Wywiadówki, tablica informacyjna,

Prelekcje specjalistów, informacje przekazywane przez wychowawców.

Angażowanie rodziców do uczestnictwa i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych.

Wręczenie rodzicom podziękowań za pracę.

2. OBSZAR KULTURA-WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ

ZADANIA SZKOŁY CELE FORMY I SPOSÓB REALIZACJI
I Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji 1.Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.

2. Kulturalne zachowanie się w miejscach pamięci narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.

4. Prowadzenie kroniki szkolnej.

5. Kultywowanie tradycji szkolnej.

6.Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej.

7. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

W czasie zajęć szkolnych.

II Wprowadzenie w życie kulturalne szkoły wspólnoty lokalnej 1.Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.

2. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. 4.Organizowanie imprez na rzecz szkoły i środowiska.

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne. Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i uczestnictwo w nich.
III Poszanowanie historii i kultury regionu 1. Zapoznanie z elementami kultury niektórych regionów Polski.

2. Poznanie wybranych legend.

3. Poznanie historii zabytków.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, konkursy, zajęcia lekcyjne.
IV Wspólnota Europejska a tożsamość narodowa 1.Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

2. Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie. 3.Wychowanie w duchu tolerancji.

3. Poznanie krajów Unii Europejskiej.

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy, lekcje kształtujące postawę tolerancji.

3. OBSZAR ZDROWIE- EDUKACJA ZDROWOTNA

Lp. ZADANIA SZKOŁY CELE FORMY I SPOSÓB REALIZACJI
I Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu 1.Korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy.

2. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. 3.Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała.

4.Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

5. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku.

6.Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

7. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. 8.Uświadomienie roli i znaczenia sportu. 9.Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

10. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych. Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, Konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia.

Organizowanie kół zainteresowań.

Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia UKS-u. Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych. Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Spotkania z policjantami.

II Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 1.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich.

Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły.

Współpraca z powołanymi do tego instytucjami, organizacjami.

W pracy z uczniami uwzględnia się orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.

2. Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

3. Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka. 4. Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną

Udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego w ramach godzin wychowawczych. Porządkowanie zaniedbanych grobów. Organizowanie zajęć w terenie. Organizacja szkolnych konkursów ekologicznych. Pogadanki tematyczne.

4. OBSZAR BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH)

LP. ZADANIA CELE FORMY I SPOSÓB REALIZACJI
I Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole 1. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.

2. Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

5. Ochrona mienia społecznego.

6. Przeciwdziałanie agresji w szkole.

7. Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

Lekcje z wychowawcą (o tematyce jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe? Jak się komunikujemy?),

pedagogiem, apele, pogadanki, próbny alarm przeciwpożarowy.

II Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo 1. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

2. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, itp.

3. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.)

III Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych 1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.

2. Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

3. Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, w czasie wolnym od nauki.

4. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie sygnałów niebezpieczeństwa.

5. Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

6. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji: internet, gry komputerowe, telewizja,

6. Poznawanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy.

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem. Zajęcia z pielęgniarką szkolną i pedagogiem.
IV Eliminowanie agresji z życia szkoły 1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

2. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

3. Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem. Zajęcia z pedagogiem.
V Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych 1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka.

2. Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych.

Negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, dyskusje, rozmowy, pogadanki.

VII. PROCEDURA BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU:

Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

Sprawozdania wychowawców z realizacji Planów Wychowawczo-

Profilaktycznych klas;

Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga szkolnego na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.

Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji;

Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w szkole, ze wskazaniem kierunku działań do

dalszej pracy;

Analiza dokumentów;

Obserwacje;

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły.
 2. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.
 3. Program podlega monitorowaniu i ewaluacji.